Vi ser till allas rättigheter i samhället

Många människor i vårt samhälle har svårigheter i livet, och har svårt att hantera sina samhällskontakter och sin egendom. Det kan handla om personer som på grund av ålder, hälsa eller psykisk funktionsnedsättning inte kan bevaka sin rätt. Vi inom kommunen erbjuder olika former av stöd som rör dina rättigheter i samhället och din egen ekonomiska situation.

Att skapa goda förutsättningar

Ett personligt ombud har som syfte att ge personer med psykisk funktionsnedsättning möjlighet att leva ett mer självständigt liv. De skapar förutsättningar för personen att kunna ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor.  Ombudet fungerar som ett språkrör gentemot offentliga organisationer så att personen får den hjälp denne har laglig rätt till, här är samverkan ett ledord.

0

Ärenden hos personligt ombud

Nästa