Vi ska vara lätta att nå och förstå.

Caroline Strand, verksamhetschef

 

Vägen fram i vår digitala transformation

Verksamheten har under året arbetat med digitalisering på många olika plan. Det handlar om strategiska riktningar, förståelse i organisationen, processer och olika praktiska initiativ med nya tekniker och system.

Vision & mål

En guidande och visuell framtidsvision är essentiell i digital transformation. Visionen pekar ut en kompassriktning och motiverar alla som ska med på resan.

Strategi & planer

Strategin är en vägvisare i beslut och prioriteringar för att nå satt vision. Strategin kompletteras med en tydlig digital färdplan som pekar ut prioriterade utvecklingsområden.

Involvera & samskapa

Det är viktigt att hela verksamheten involveras i digitaliseringsarbetet för att skapa vilja till förändring.

Kunskap & förståelse

Våra förmågor måste ökas för att klara av att se och nyttja kommande möjligheter. Okunskap skapar osäkerhet och hindrar den utveckling som krävs.

Testa & göra

Att få saker att hända tidigt är viktigt för att skapa förtroende och få lärdomar. I början är det viktigt att prioritera mindre projekt som har snabb effekt.

Analysera & optimera

Varje projekt ska ha ett tydligt syfte med mätbara mål för att vi ska kunna följa effekterna av insatsen. Vi ska analysera resultaten löpande och optimera utifrån faktiska användandet.

Tillsammans mot framtidens välfärd

En digital transformation går inte att genomföra av bara några utsedda personer eller ett policydokument. Det kräver att alla i verksamheten förstår, engagerar sig och är med på den förändringsresa som krävs för att anpassa en verksamhet efter en allt mer digital framtid.

Från planer och strategier till tester och erfarenheter

Strategier, planer och kunskap är viktigt för en lyckad digital transformation. Men det är minst lika viktigt att våga göra och lära sig längs vägen. Under året har förvaltningen genomfört en mängd projekt där vi nyttjat digitaliseringens möjligheter för att förbättra och effektivisera vår verksamhet. Vi har dessutom höjt vår kompetens kring nya arbetssätt och verktyg.

Här kan du bläddra dig fram till olika initiativ vi tagit under året.

Förra Nästa

Vi måste bli modigare, börja testa och se våra misstag som lärdomar.

Magdalena Green, utvecklingsledare för digitalisering

 

Nästa